bdat-logo

Vnitřní řád BDAT

Povinnosti člena

 1. Dodržovat rozpis, systém výukových hodin a program související s BDAT, na které byl jednotlivec vybrán.
 2. Respektovat změny v průběhu činnosti, které učiní vedení BDAT.
 3. Být loajální k BDAT a dbát pokynů oprávněných zástupců klubu.
 4. Záležitosti týkající se vlastních individuálních příprav řešit interně.
 5. Pro všechny členy bez rozdílu tříd platí – nenarušovat systém výuk a nevstupovat do role vyučujícího. Výuky mohou vést pouze oprávnění zástupci vybraní vedením BDAT.
 6. Udržovat pořádek na tanečních sálech a v prostoru šaten.
 7. Dbát o své zdraví, fyzickou kondici a vynakládat v rámci svých možností a schopností maximální úsilí k dosažení osobních cílů a cílů tanečního klubu.
 8. Při akcích organizovaných klubem být vždy nápomocen v přípravách a při prezentaci BDAT vystupovat na veřejnosti v oblečení, obuvi a jiných součástech oděvu způsobem stanoveným klubem.
 9. Asistenti jsou povinni dohlížet na dodržování všech pravidel BDAT a na porušení vnitřního řádu neprodleně upozornit.
 10. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s taneční výukou a svým jednáním nepoškodit BDAT. Poskytovat informace o činnosti pouze po předchozím písemném souhlasu BDAT.
 11. Včasné zaplacení poplatků 1. pololetí do 31. ledna, 2. pololetí do 30. září (ZČP – základní členský příspěvek, RČP – rozšiřující členský příspěvek) a včasné zaplacení poplatků ČSTS do 20. prosince.
 12. Při nedodržení vnitřního řádu BDAT bude každý jednotlivec potrestán dle vážnosti přestupku. (Podmínečným vyloučením z výuk na 1 den – 12 měsíců, až po ukončení členství v BDAT a zákaz reprezentace BDAT).